Affärsetik

Långsiktigt och holistiskt arbetssätt

Transparens, ärlighet och etiskt agerande utgör grunden för våra relationer med våra kunder och leverantörer. Som en del i vårt CSR arbete ser vi till att hela ledet, från ax till limpa, går i linje med våra värderingar. Det innebär att företag som arbetar med Carglass® måste vara transparenta med sin miljö-, kvalitets- och riskhanteringssystem och följa tillämpliga lagar och regelverk och använder moderna kvalitetssäkringssystem.

Vår Code of Conduct

Alla leverantörer förbinder sig till att upprätthålla vår uppförandekod som bl.a kräver att de aktivt bekämpar korruption och mutor, respekterar grundläggande arbetstagares rättigheter och ständigt förbättra miljöskyddet. I korthet, de måste uppfylla samma höga krav som vi ställer på oss själva.

FN Global Compact

Carglass har genom koncernbolaget Belron undertecknat FN’s Global Compact. FN:s Global Compact uppmanar företag att omfamna, stödja och införa, inom sin inflytandesfär, en uppsättning kärnvärden inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsnormer, miljö och anti-korruption. Vi har valt att speciellt fokusera på 4 områden inom FN's Sustainable Development Goals: nummer 8, 10, 12 och 13.

Vi jobbar tillsammans

Som en del av Belron ingår vi i en stor koncern - verksamma i över 35 länder genom ett nätverk av helägda företag och franchiseföretag. Tillsammans vill vi "göra skillnad med verklig omsorg", ett tydligt syfte och vision som vi alla strävar efter - därför har vi också samma “Code of Ethics” för alla anställda och leverantörer.