Din integritet

Vi på Carglass® värdesätter din privata integritet. Alla personuppgifter som du lämnar till oss förvaras konfidentiellt. Här kan du läsa mer om vår integritetspolicy och användningsvillkor.

Integritetspolicy

Som kund eller potentiell kund hos Carglass Sweden AB (”Carglass®”/”vi”/”oss” etc.), eller om du besöker vår hemsida, kommer Carglass® att behandla dina personuppgifter.

Din personliga integritet och säkerheten för dina personuppgifter är viktiga för Carglass®.

Denna policy avser att förklara för dig vad dina personuppgifter kan komma att användas till, var de behandlas och lagras, hur vi skyddar dina uppgifter samt vilka rättigheter du har med anledning av denna personuppgiftsbehandling.

Carglass Sweden AB, org. nr. 556276-4729, med adress Karlavägen 108, 115 26 Stockholm är personuppgiftsansvarig för den behandling som beskrivs i denna policy. All behandling av personuppgifter inom Carglass® sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive GDPR.

När vi här använder uttryck som ”personuppgift”, ”behandling”, ”personuppgiftsansvarig” och ”personuppgiftsbehandling”, har dessa samma betydelse som framgår i GDPR. Om du har frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till vår personuppgiftsbehandling är du alltid välkommen att kontakta oss på dataskydd@carglass.se.

Denna integritetspolicy är tillämplig på personuppgiftsbehandling rörande kunder eller potentiella kunder.

1. VILKA PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

1.1 Carglass® kommer främst behandla personuppgifter som inhämtas från dig direkt i anslutning till din bokning, via online-bokningen på vår hemsida, per telefon via vår kundtjänst, i en chatt med oss eller i en av våra verkstäder. Personuppgifter som Carglass® inhämtar från dig eller genererar inkluderar:

 • grundläggande information om dig/bilägaren såsom namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer;

 • IP-adress;

 • grundläggande information om fordonet såsom registreringsnummer, chassinummer, uppgifter om skada, foton på fordonet och / eller skadan och teknisk information aktuell för tjänsten i fråga;

 • användargenererad information, såsom besöks- och klickhistorik, baserat på användning av våra webbsidor och andra tjänster i digitala kanaler; och

 • övriga uppgifter som du från tid till annan lämnar till oss i olika sammanhang.

1.2 Vi inhämtar som regel även personuppgifter från tredje part, såsom från följande källor:

 • Försäkringsbolag: uppgifter relaterade till din fordonsförsäkring för den aktuella skadan, såsom skadenummer, försäkringstäckning (tidsperiod) och självrisk.

 • Offentliga fordonsregister: för information relaterade till dig och ditt fordon såsom namn, personnummer, adress, kontaktinformation och fordonsinformation.

2. HUR OCH VARFÖR DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS

2.1 För att personuppgiftsbehandling ska vara laglig enligt GDPR krävs det finns ett ändamål och en rättslig grund. Carglass® kommer framför allt att behandla dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla och administrera den service eller reparation av ditt fordon som du har valt att boka in och genomföra hos oss. Det kan innebära att vi behöver kunna identifiera en vindruta eller annan reservdel som ska bytas ut, att vi vill kunna kontakta dig i anslutning till bokad och utförd tjänst och för att kunna fakturera dig och/eller aktuellt försäkringsbolag efter utfört arbete. Vi behöver även behandla dina personuppgifter för att kunna uppfylla vårt garantiåtagande och för att kunna kontakta dig av säkerhetsskäl vid en eventuell återkallelse av produkt. Carglass® behandlar även personuppgifter för att kunna underlätta processen gällande skadan i relation med ditt försäkringsbolag (om aktuellt). Vi hämtar uppgifter från ditt försäkringsbolag rörande försäkringstäckning och självrisk så att vi sedan kan administrera skadehanteringen direkt med försäkringsbolaget och därmed underlätta hanteringen för dig som kund.

Här följer några exempel på för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med vilken rättslig grund vi gör detta.

Hantera din bokning av service eller reparation

Vi tar emot din förfrågan gällande bokning av någon av våra tjänster. Vi behandlar de uppgifter du lämnar till oss och vissa data som hämtas från tredje part enligt 1.2.

Rättslig grund: fullgörande av avtal

Genomförande av service eller reparation

Vi identifierar eventuell reservdel som behövs för utförande av tjänsten med hjälp av ditt registreringsnummer och/eller chassinummer. Vi kontaktar dig vid eventuella frågor som uppstår i samband med tjänsten. Vi hanterar din betalning och administrerar försäkringsärendet och utbetalning av försäkringsersättning (om relevant) från ditt försäkringsbolag. Eventuellt kan vi behöva hantera reklamations- och garantiärenden efter utförd tjänst.

Rättslig grund: fullgörande av avtal

Återkallelse av produkt

Vi kan behöva kontakta dig efter utförd service eller reparation för att återkalla produkt för det fall det har upptäckts fel eller brist.

Rättslig grund: berättigat intresse

2.2 I tillägg till ovan behandlar även Carglass® behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag, vilket innefattar olika typer av ändamål, exempelvis för att uppfylla bokföringsskyldigheter.

2.3 I vissa fall behandlas dina personuppgifter med berättigat intresse som rättslig grund. Vårt berättigade intresse gäller exempelvis:

 • när vi genomför kundnöjdhetsundersökningar;

 • om vi spelar in samtalet när du ringer till vår kundtjänst eller om vi analyserar de skrivna texterna i vår kundchatt; eller

 • när vi överför dina personuppgifter till leverantörer eller andra för behandling för vår räkning, vilket beskrivs nedan under punkt 4.1.

Vårt berättigade intresse i dessa fall är att kunna främja och sköta vår verksamhet på ett ändamålsenligt sätt samt för att kunna utveckla och förbättra våra produkter och tjänster.

Vi kan också ha ett berättigat intresse i att skicka marknadsföring till dig via e-post eller sms om liknande produkter och tjänster för att du har ett existerande kundförhållande med oss. Vi kan även skicka marknadsföring till dig baserat på att du har gett ditt samtycke till det enligt 2.4 nedan. Om du inte önskar få marknadsföring från oss kan du när som helst avregistrera dig enligt anvisningarna i aktuellt utskick (via e-post eller sms). Du har i allmänhet rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse, vilket beskrivs närmre nedan under 7.3.

2.4 Om du har gett ditt samtycke till det kan vi skicka nyhetsbrev och marknadsföring till dig på den e-postadress du har angivit, eller via sms till ditt mobilnummer. Ändamålet är att kunna skicka erbjudanden och marknadsföring som vi tror att du kan vara intresserad av. Du kan när som helst återkalla ett sådant samtycke, enligt instruktioner i den kommunikation vi skickar till dig, eller genom att kontakta Carglass® via e-post till dataskydd@carglass.se.

3. HUR LÄNGE VI LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER

3.1 Carglass® kommer att spara dina personuppgifter så länge som dessa uppgifter behövs för det ändamålet de samlades in för. De uppgifter som används för att utföra aktuell service eller reparation på ditt fordon sparas generellt sett under sju år, för bokföring, för vårt garantiåtagande och i händelse av återkallelse. Carglass® kommer dock att genomföra en gallring efter slutfört arbete för att tillse att endast de uppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål lagras. Räkenskapsinformation sparas till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades i enlighet med bokföringslagen

Trafikdata – för att vi ska kunna hjälpa dig om något är fel på de tjänster vi levererar på hemsidan, för att vi ska kunna utveckla vår service utifrån våra kunders behov sparar vi även statistik utifrån dessa uppgifter. Denna data sparas under ett dygn.

Om du har samtyckt till att erhålla marknadsföring från oss, sparar vi dina uppgifter så länge som ditt samtycke fortfarande är aktuellt i enlighet med det ändamål du informerades om eller till dess du återkallar samtycket (om det infaller tidigare).

4. MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

4.1 Om det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster kommer vi att dela dina personuppgifter med företag som är personuppgiftsbiträden till oss. Ett sådant biträde är ett företag som behandlar personuppgifter för vår räkning och efter våra instruktioner. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden för att tillse att denna behandling är laglig och säker. Exempel på mottagare som kan komma att ta del av dina personuppgifter är:

 • Samarbetspartners för marknadsföring och utskick av nyhetsbrev.

 • Företag som administrerar och tillhandahåller lösningar för elektronisk signatur av relevanta dokument för utförandet av våra tjänster.

 • IT-leverantörer, som hanterar drift, teknisk support och underhåll av våra IT-system.

 • Web-leverantörer, som hanterar drift, support och andra tjänster till vår hemsida och online-bokning.

 • Samarbetspartners för kalibreringstjänster.

 • Samarbetspartners för kundnöjdhetsundersökningar – för att kunna administrera och sammanställa resultat av sådana undersökningar.

 • Företag som tillhandahåller kalkylsystem för glasskador (vi delar fordons- och kundinformation för hantering av försäkringsärendet).

4.2 Carglass® delar även personuppgifter med företag som är självständigt personuppgifts-ansvariga, vilket innebär att det är företaget själva som ansvarar för och styr över informationen de mottar och behandlar. Exempel på sådana företag är:

 • Försäkringsbolag – för att ditt försäkringsbolag (om relevant) ska kunna hantera utbetalning av försäkringsersättning för utförd service eller reparation på ditt fordon.

 • Offentliga fordonsregister (vi delar registreringsnummer för att kunna inhämta fordonsinformation).

 • Företag som hanterar indrivning av fordran.

5. VAR DINA UPPGIFTER BEHANDLAS

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Dina personuppgifter kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas av mottagare i, land utanför EU/EES, t ex om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Vi kommer i dessa fall att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler eller bindande företagsinterna regler. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi har vidtagit eller få information om var dessa gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.

6. HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada).

7. DINA RÄTTIGHETER

7.1 Rätt till registerutdrag och rättelse Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som Carglass® utför angående dig. Om du anser att någon av de personuppgifterna som Carglass® har angående dig är felaktiga kan du begära att dessa uppgifter rättas.

7.2 Rätt till radering Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som anges i avsnitt 3.1 och Carglass® kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning. Du har dock rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt då behandling av personuppgifter inte längre är nödvändig. Begäran om radering kan även göras för personuppgifter som behandlas med anledning av berättigat intresse. Tänk på att Carglass® kan har rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter.

7.3 Rätt till invändning Du har rätt att invända mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse, se t ex under avsnitt 2.3. Rätten till invändning innebär att du kan begära att Carglass® behandling med stöd av berättigat intresse inte ska ske. Vår fortsatta behandling av dina personuppgifter förutsätter i ett sådant fall att vi kan visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

7.4 Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling i nedanstående fall.

 1. Om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter.

 2. Om personuppgiftsbehandlingen är otillåten och du väljer begränsning av personuppgifter istället för radering.

 3. Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för men du behöver dessa för etablering eller, utövandet av eller försvar mot rättsliga krav.

 4. Om du invänt mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse. En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas vidare av Carglass® utan ditt samtycke.

7.5 Rätt till dataportabilitet Du har rätt att begära ut personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för de uppgifter som du själv lämnat till Carglass® i de fall dessa uppgifter behandlats med anledning av samtycke från dig eller på grund av avtal.

7.6 Rätt att återkalla samtycke Om du har lämnat ditt samtycke till Carglass® har du rätt att återkalla detta samtycke. När du återkallar ditt samtycke kommer den behandling som samtycket avsåg upphöra och personuppgifter som samlats in med stöd av ditt samtycke kommer att raderas under förutsättning att de inte behövs för annat ändamål som Carglass® har rätt att behandla dina personuppgifter för.

7.7 Uttövande av dina rättigheter Om du vill utnyttja någon eller flera av dina rättigheter enligt ovan är du välkommen att kontakta oss på dataskydd@carglass.se. Vi ser gärna att du kontaktar oss skriftligen så att vi bättre kan säkerställa att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till fel person. I samma syfte kan vi komma att be dig att bekräfta din identitet eller uppge ytterligare information innan du kan utöva dina rättigheter. Om Carglass® inte avser att bevilja din begäran eller att inte bevilja den i sin helhet kommer du informeras om detta samt skälen till beslutet.

8. COOKIES

8.1 Vad är cookies? En cookie är en liten textfil som överförs till din dator, smartphone eller läsplatta via din webbläsare. Cookies överförs till din enhets permanenta minne när du besöker vår webbplats för att göra det möjligt för vårt eget system att känna igen när du besöker vår webbplats igen samt förbättra användningen av vår webbplats.

Det finns tillfälliga ("sessionsbundna") cookies, som endast används när du besöker vår webbplats och som tas bort när du stänger webbläsaren, och permanenta, som stannar i enhetens permanenta minne när du lämnar vår webbplats eller tills du tar bort dem manuellt eller din webbläsare tar bort dem efter en viss tid.

8.2 Vad använder vi cookies till? Vi använder några få tillfälliga cookies för att komma ihåg dig medan du använder webbplatsen, men vi tillåter att tredje part (speciellt Google) använder statistikcookies (tillfälliga och permanenta) på våra webbplatser för att sammanställa aggregerad information om vilka områden på vår webbplats som får mest besök samt för att spåra vår egen reklam.

Denna information används för att förbättra innehållet på vår webbplats och göra det lättare för dig att använda webbplatsen, samt för att hålla oss informerade om vår egen reklam på Internet. Vi anser att dessa cookies inkräktar minimalt på din integritet. Vi tillåter inte andra tredjepartscookies som spårar dina webbläsarvanor för att möjliggöra riktad marknadsföring (eller "beteendestyrd annonsering online") att användas på vår webbplats.

8.3 Cookies och din integritet De flesta webbläsarinställningar är inställda på att acceptera både våra egna cookies och tredjepartscookies. Du kan dock ändra dessa inställningar (för våra egna cookies och tredjepartscookies) till att acceptera cookies, fråga om du vill acceptera eller avfärda en cookie varje gång en skickas eller att avfärda alla cookies direkt.

För att vår webbplats ska fungera på bästa sätt rekommenderar vi att du accepterar både våra egna cookies och tredjepartscookies. Webbläsarens inställningar kan ändras från verktygsfältet. Om du vill välja bort spårningsrelaterade cookies från Google Analytics (Google DoubleClick) kan du besöka denna Google-webbsida (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) och ladda ner webbläsartillägget Google Analytics Opt-out.

Om du vill avfärda våra egna cookies kan du konfigurera din webbläsare att göra detta, men var i så fall medveten om att vissa funktioner på webbplatsen kanske inte kommer att vara tillgängliga och att din användning av webbplatsen därför kan komma att begränsas.

9. BEHÖRIG MYNDIGHET

Om du är missnöjd med Carglass® behandling av personuppgifter eller beslut rörande en begäran i enlighet med punkt 7.7 har du alltid rätt att vända dig till Datainspektionen för framförande av klagomål.

10. ÄNDRINGAR

Denna policy kan komma att ändras från tid till annan, vid ändringar i våra tjänster eller i regelverket om dataskydd. Vid var tid gällande integritetspolicy publiceras här på vår hemsida www.carglass.se.

Senast uppdaterad 2020-10-16

Bolagsinformation

Carglass Sweden AB företräds lagligen genom sin verkställande direktör. Verkställande direktör för bolaget är Morten Bjørlo.

Villkor och Regler

VILLKOR OCH REGLER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANSER, MONTERINGSTJÄNSTER OCH REPARATIONER av Carglass Sweden AB, Box 24077, 104 50 STOCKHOLM ("CARGLASS") (1/2019)

1. Tillämpningsområde

Dessa Allmänna Villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för samtliga tjänster (”Tjänster”) avseende försäljning och utbyte av fordonsglas (”Utbyte”), liksom reparation av stenskott (”Reparation”), som CARGLASS utför. Kunden accepterar de Allmänna Villkoren genom att lämna sitt fordon till CARGLASS för utförande av en Tjänst. Dessa Allmänna Villkor gäller även för CARGLASS försäljning av produkter (”Produkter”) och vid kalibrering av kamerabaserat förarstöd enligt biltillverkarens instruktioner (”Kalibrering”) och alla framtida transaktioner mellan Kunden och CARGLASS i samband med att en Tjänst utförs.

2. Slutande av avtal

2.1 Avtal uppkommer först genom skriftlig orderbekräftelse från CARGLASS eller i och med att Produkten levereras respektive Tjänsten utförs av CARGLASS. För avtalet gäller bestämmelserna i orderbekräftelsen och dessa Allmänna Villkor.

2.2 Vid utebliven eller försenad leverans från underleverantör har CARGLASS rätt att häva avtalet. I sådant fall ska CARGLASS utan dröjsmål informera Kunden samt återbetala eventuell förskotts-betalning.

3. Leveransfrister och -tider

3.1 Leveranstider och tid för utförande av Tjänster är bindande endast efter CARGLASS skriftliga bekräftelse och endast om Kunden i god tid har lämnat CARGLASS allt underlag och all annan information som krävs för utförande av Tjänsten samt vidtagit eventuella för Tjänsten nödvändiga åtgärder. Avtalade tidsfrister löper från dagen för orderbekräftelsen.

3.2 Om CARGLASS förhindras fullgöra sina åtaganden enligt avtalet på grund av omständigheter CARGLASS inte rimligen råder över såsom eldsvåda, arbetskonflikt, myndighetsbestämmelser, myndighetsingripande samt fel eller försening av leveranser från underleverantör på grund av sådan omständighet, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. Om det inte är möjligt att bedöma hur länge förseningen kommer att vara eller om den pågått längre än en månad, har kunden rätt att häva avtalet.

4. Kostnadsförslag, priser, betalningsvillkor, plexi-glasning

4.1 Kostnadsberäkningar är avgiftsbelagda enligt den överenskommelse som CARGLASS träffar med Kunden. CARGLASS är inte bundet av en kostnadsberäkning om inte annat anges skriftligen.

4.2 Priser följer den prislista som gäller vid beställningen av Tjänsten, Kalibreringen eller Produkten hos CARGLASS. Vid plexi-glasning dras det belopp som har betalats till CARGLASS av från priset för efterföljande nyglasning som utförs av CARGLASS, förutsatt att detta sker inom 14 dagar.

4.3 Om Kunden har en delkasko- eller helförsäkring som täcker kostnaden för Tjänsten fakturerar CARGLASS Kundens försäkringsbolag direkt för denna, under förutsättning att försäkringsbolaget godtar att betala ersättning. Om försäkringsbolaget, oavsett anledning, inte skulle ersätta hela eller delar av det fakturerade beloppet är Kunden skyldig att betala hela det belopp som fattas till CARGLASS direkt vid anfordran. Eftersom CARGLASS inte är part i Kundens avtalsförhållande med försäkringsbolaget måste Kunden vända sig till försäkringsbolaget med alla eventuella frågor angående försäkringsersättningen.

4.4 CARGLASS verkstäder är kontantfria men vi accepterar VISA, MasterCard och Swish.

4.5 För företagskunder med momsplikt tillkommer – utöver eventuell självrisk – ett utlägg för tillkommande moms för utförd tjänst, enligt gällande regler. Vid fakturering (av företagskunder) tillkommer en faktureringsavgift. Vid var tids gällande avgift meddelas av CARGLASS på förfrågan.

5. Tjänstens resultat, rättigheter vid fel

5.1 Kunden ska genast undersöka fordonet när detta hämtas ut efter utförande av Reparation, Utbyte eller Kalibrering av fordonsglas. Om Kunden accepterar fordonet utan invändningar anses Kunden ha godkänt Tjänsten beträffande synliga fel och ha medgett att fordonet inte har några nya skador. Kunden kan därefter inte göra gällande några krav på grund av synliga fel eller skador på fordonet. Fel som inte har gått att upptäcka när fordonet hämtades ut måste reklameras till CARGLASS inom sju dagar från det att felet upptäcktes. Kunden kan göra gällande sådana fel under ett år från den dag som felet reklamerades till CARGLASS genom att presentera den aktuella fakturan för CARGLASS. Om Kunden är konsument kan reklamation alltid göras om det sker inom skälig tid efter att Kunden har märkt eller borde ha märkt felet. Reklamation som sker inom två månader från det att Kunden märkt felet anses alltid ha skett i tid enligt det föregående. Reklamation av Kund som är konsument får aldrig ske senare än tre år efter att Tjänsten utfördes. Reklamationer av fel ska göras till CARGLASS kundtjänst via telefonnummer 0771575575 eller genom att skriva till CARGLASS SWEDEN AB, Kundtjänst, Box 19125, 104 32 Stockholm.

5.2 CARGLASS skyldigheter omfattar inte fel som Kunden själv orsakat, t ex genom olämplig eller felaktig användning, eller som uppstått genom naturligt slitage eller annan yttre påverkan (t ex stenskott, olycka, vandalism, eld eller hagel).

5.3 Vid byte av fordonsglas använder CARGLASS endast glas som har tillverkats enligt OEM standard (”OEM equivalent”) och som tillhandahålls av tillverkare av originalutrustning eller andra leverantörer av sådant glas. Det innebär att tillverkaren av det fordonsglas som CARGLASS monterar garanterar att glaset är av matchande kvalitet som originalglaset som monterades av fordonstillverkaren och således har samma nödvändiga tekniska och säkerhetsmässiga specifikationer. CARGLASS ansvarar för eventuella fel i fordonsglaset i enlighet med vad som följer av lag. Observera att CARGLASS särskilda garanti enligt punkt 8 nedan inte gäller för fordonsglas som sådant.

6. Rättigheter vid reparationer enligt Glass Medic®-metoden

CARGLASS garanterar att reparationer utförs fackmässigt och enligt teknikens senaste rön. Vid reparationer av fordonsglas enligt Glass Medic®-metoden kan det inträffa att reparationen förblir synlig och/eller att det skadade glaset fortsätter att spricka spontant under reparationen. Kunden har i sådant fall inte rätt att reklamera och ett eventuellt byte av glaset sker på Kundens bekostnad. CARGLASS återbetalar i sådant fall eventuell tidigare erlagd ersättning för Glass Medic®-reparationen.

7. Kalibrering

7.1 Om Kundens fordon har ett förarstöd, ett s.k. advanced driver assistance system – ADAS (”Förarstöd”), i fordonsglaset, som styrs av en kamera med radar eller laser (“Kamera”), måste Kameran kalibreras efter byte av fordonsglas. Om sådan Kalibrering inte görs efter ett byte av fordonsglas kan det hända att Kameran eller Förarstödet i dess helhet inte fungerar korrekt. Det kan i så fall innebära en risk för passagerna i fordonet, eftersom olyckor kan inträffa på grund av att Förarstödet inte fungerar.

7.2 Om Kunden uppdrar åt CARGLASS att byta ut ett fordonsglas med Förarstöd åtar sig CARGLASS att utföra Kalibreringen, på egen hand eller med hjälp av en tredje part.

a. Om Kunden uppdrar åt CARGLASS att ombesörja Kalibreringen och denna utförs av CARGLASS är CARGLASS: 1) endast ansvarigt för fel i kalibreringen av Kameran; 2) inte ansvarigt för skada som inte kan hänföras till Kalibreringen av Kameran; 3) inte ansvarigt om den kalibrerade Kameran därefter hanteras (oavsett på vilket sätt) av någon annan än personal hos CARGLASS eller hanteras felaktigt av Kunden eller av någon tredje part; 4) endast ansvarigt till dess att något av följande inträffar (det som sker först): (a) en period om två år har gått sedan fordonet återlämnades till Kunden efter att CARGLASS slutfört uppdraget; (b) nästa byte av fordonsglaset eller Kameran, eller (c) en händelse som kräver att Kameran på fordonet kalibreras på nytt. Händelser som kräver en ny Kalibrering finns angivna i fordonets instruktionsbok (oavsett hur den är benämnd) eller annan information som tillhandahålls av tillverkaren av Kundens fordon.

b. Om Kunden inte ger CARGLASS i uppdrag att ombesörja Kalibreringen av Kameran (på egen hand eller med hjälp av en tredje part) efter ett byte av fordonsglas är CARGLASS inte ansvarigt för funktionen hos Kameran eller Förarstödet efter CARGLASS byte av fordonsglaset.

c. I allmänhet gäller att om CARGLASS åtar sig att utföra någon form av reparationsarbete avseende fordonsglas eller byte av sido- eller bakruta på ett fordon med Förarstöd, utan att utföra Kalibrering avseende fordonet på Kundens uttryckliga uppdrag, är CARGLASS inte på något sätt ansvarigt för att Kameran eller Förarstödet fungerar korrekt och eventuella konsekvenser på grund av detta.

d. I vissa fall kan CARGLASS vara förhindrad att utföra en kalibrering av Kameran. Anledningen till detta kan vara väder eller andra omständigheter som kan påverka mätutrustningen som används för en korrekt kalibrering. I dessa fall lämnar CARGLASS ett separat meddelande om detta till Kunden senast när bilen återlämnas. Kunden måste då antingen omedelbart komma överens om en ny tid hos CARGLASS eller kontakta fordonets tillverkare eller återförsäljare för kalibrering av Kameran. CARGLASS är i dessa fall inte ansvarig för eventuell skada som kan ha uppstått eller orsakats på grund av utebliven kalibrering av Kameran eller Förarstödet.

8. Garantivillkor

8.1 CARGLASS lämnar nedanstående garanti som komplettering till de rättigheter som gäller enligt lag. Kunden kan fritt välja om Kunden vill framställa anspråk enligt lag eller utnyttja garantin nedan.

8.2 Med förbehåll för bestämmelserna i punkterna 8.3 – 8.8 garanterar CARGLASS följande under hela den tid som Kunden är ägare till fordonet: (a) täthetsgaranti samt (b) hållbarhetsgaranti. Fel enligt täthetsgarantin (”Täthetsfel”) föreligger när fukt tränger in i fordonet genom det utbytta fordonsglaset eller vid anslutande list. Fel enligt hållbarhetsgarantin (”Hållbarhetsfel”) föreligger när Glass Medic®-reparationen varit felaktig och fordonsglaset på grund av det har spruckit ytterligare vid det reparerade stället.

8.3 Kunden kan inom ramen för denna garanti endast kräva följande: (a) Vid Hållbarhetsfel, där Kunden ger CARGLASS i uppdrag att byta fordonsglaset, räknas det pris som betalats för Glass Medic®-reparationen av från priset för bytet av fordonsglaset. Avräkning sker i förhållande till den som betalat reparationen (Kunden eller försäkringsbolaget); (b) Vid Täthetsfel avhjälps felet hos CARGLASS eller ett CARGLASS service-center. Är kostnaderna för avhjälpande högre än priset för den ursprungliga monteringen av fordonsglaset ska dock Kunden betala mellanskillnaden. Kund som utnyttjar denna garanti har inte rätt till ersättning för skada på grund av felet.

8.4 Anspråk enligt denna garanti ska framställas skriftligen hos CARGLASS eller ett CARGLASS service-center senast inom en vecka efter det att felet upptäckts, varvid kvitto ska bifogas.

8.5 Garantin gäller inte för skador som uppstår genom yttre påverkan som exempelvis stenskott, olycka, vandalism, eld eller hagel.

8.6 Denna garanti upphör att gälla om Kunden eller fordonsägaren själv eller genom annan reparerar eller byter ut fordonsglaset.

8.7 Denna garanti gäller endast gentemot Kunden själv och kan inte överlåtas. Överlåter Kunden eller fordonsägaren fordonet till annan efter att fordonsglaset har bytts ut eller reparerats av CARGLASS upphör denna garanti automatiskt.

8.8 Observera att garantin bara omfattar Täthetsfel och Hållbarhetsfel enligt punkt 8.2 ovan och således inte till exempel Kalibrering enligt punkt 7 ovan, sålda torkarblad och andra tilläggsprodukter samt tilläggstjänster.

9. Behandling av personuppgifter

I samband med att en kundrelation uppstår lämnar kunden vissa personuppgifter till Carglass®. En potentiell kund kan även lämna personuppgifter till CARGLASS® genom sin kontakt med oss via vårt kundcenter eller vår hemsida. Den personuppgiftsbehandling som utförs av Carglass® är utförligt beskriven i vår Integritetspolicy. Vid eventuella frågor vänligen kontakta oss på dataskydd@carglass.se

10. Force majeure

Om CARGLASS förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt avtalet på grund av omständigheter som CARGLASS inte rimligen råder över, som t.ex. eldsvåda, arbetskonflikt, myndighetsbestämmelser, myndighetsingripande samt fel eller försening av leveranser från underleverantör på grund av sådan omständighet, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. Om det inte är möjligt att bedöma hur länge förseningen kommer att vara eller om den pågått längre än en månad, har part rätt att häva avtalet.

11. Ansvar och skadestånd

11.1 CARGLASS ansvarar endast för typisk och förutsebar skada som CARGLASS orsakat genom vårdslöshet. I förhållande till Kunder som är näringsidkare ansvarar CARGLASS bara för sådana skador enligt det föregående som CARGLASS har orsakat genom grov vårdslöshet och uppsåt. För skada avseende Kundens fordon som förorsakats av tredje man ansvarar CARGLASS dock endast om CARGLASS uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet förorsakat skadan.

11.2 Vid inbrott när fordonet förvaras hos CARGLASS ansvarar CARGLASS inte för eventuella skador som uppkommer på fordonet.

11.3 CARGLASS ansvarar inte i något fall för lösa saker som kvarlämnats i fordonet såvida inte dessa enligt överenskommelse överlämnats för förvaring. CARGLASS ansvarar för skada på förvarat föremål endast vid grov vårdslöshet eller uppsåt.

11.4 Om Kunden inte hämtar fordonet senast före stängning på avtalad dag får CARGLASS ställa bilen utanför verkstaden på Kundens egen risk.

11.5 Vid leverans av felaktigt fordonsglas utan samband med Tjänst har Kunden, vid kostnadsfri ersättningsleverans av felfritt fordonsglas, rätt till en ersättning för sina monteringskostnader med 500 kronor eller med det högre belopp som svarar mot de faktiska kostnader Kunden kan visa att Kunden haft.

11.6 Ansvarsbegränsningarna i punkt 11.1 och 11.2 ovan gäller inte om ansvar följer av tvingande lag eller om ansvar följer av villkoren för garanti i punkt 8 ovan.

12. Tvist och tillämplig rätt

12.1 Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. CARGLASS har dock rätt att stämma Kunden inför annan behörig domstol.

12.2 Tvist i anledning av avtalet ska avgöras med tillämpning av svensk rätt med undantag av lagen (1987:822) om internationella köp.

Kampanjvillkor

Användningsvillkor

Allmänt

CARGLASS Sweden AB (Carglass®) erbjuder dessa informationstjänster grundat på följande allmänna användningsvillkor ("Användningsvillkor") beträffande användning av denna webbplats ("Webbplatsen") och denna internetnärvaro från Carglass® sida.

Upplysningar, garanti

Ingen uppgift på denna webbplats är av bindande natur. När det gäller resultat eller ungefärliga beräkningar som räknas fram med användning av uppgifterna, särskilt när det gäller aktualitet, riktighet, ändamålsenlighet och fullständighet samt innehåll och dokument tar inte Carglass® något som helst ansvar. Carglass® garanterar inte heller att denna webbplats innehåller alla uppgifter som du känner till.

Tjänster som Carglass® erbjuder

Carglass® har rätt att när som helst, helt eller delvis, dra tillbaka denna webbplats. På grund av datorsystemens och internets beskaffenhet övertar inte Carglass® något som helst ansvar för att webbplatsen ska stå till förfogande utan avbrott.

Upphörande av avtal, allmänna sälj- och leveransvillkor

Denna webbplats och dess innehåll utgör inte ett anbud för leverans av produkter fullgörande av tjänster.

Yrkesmässig skyddsrätt

Märkena BELRON®, Belron Logo, CARGLASS®, Carglass Legal Logo, GLASS MEDIC® och GlassMedic Logo är märken och registrerade varumärken som tillhör Belron Hungary Kft., Zug Branch och får användas av Carglass GmbH inom den ram som licensen tillåter.

Samtliga rättigheter när det gäller yrkesmässiga skyddsrätter som tillhör Carglass® förbehålles. Användaren skall ta hänsyn till dessa rättigheter. Upplysningar och annat innehåll, märken, upphovsmannarätter och övriga yrkesmässiga rättigheter till denna webbplats får utan föregående tillåtelse av Carglass® varken användas, laddas ner, kopieras, säljas, hyras ut, ändras eller exploateras på annat sätt.

Hyperlänkar till webbplatser som tillhör tredje part

Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör tredje part. För innehållet på webbplaster som tillhör tredje part tar Carglass® inget som helst ansvar inte heller gör Carglass® denna webbplats och innehållet på den till sitt eget eftersom Carglass® inte kontrollerar detta länkade innehåll och inte heller är ansvarigt för detta och uppgifterna i det . Användning av sådant länkat innehåll och/eller webbplatser sker alltså på användarens egen risk.

Ansvar för sak- och rättsbrister

Såvida Carglass® avgiftsfritt överlåter upplysningar, innehåll, programvara eller dokumentation är allt ansvar för sak- och rättsbrister i upplysningarna, innehållet, programvaran och dokumentationen, särskilt för dessas aktualitet, riktighet, ändamålsenlighet, fullständighet, användbarhet och avsaknad av yrkesmässiga skyddsrättigheter från tredje parts sida — utom vid ont uppsåt, list eller skada till liv, kropp och hälsa — utesluten.

Övrigt ansvar, virus

Ansvaret från Carglass® sida för sak- och rättsbrister rättar sig efter bestämmelserna i dessa användningsvillkor. I övrigt är allt ansvar från Carglass® sida uteslutet såvida det inte enligt lagens föreskrifter föreligger obligatoriskt ansvar t.ex. på grund av ont uppsåt, grov vårdslöshet, skada till liv, lem eller hälsa, övertagande av beskaffenhetsgaranti, lömskt förtigande av brist eller på grund av kränkning av väsentliga avtalsplikter . Skadeersättningen på grund av kränkande av väsentliga avtalsplikter är i höjd begränsad till i avtal vanligen förekommande, förutsebara skador, såvida inte ont uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger.

På grund av det sätt som datorsystem och internet är beskaffade på garanterar Carglass® inte frihet från virus. Före nerladdning av upplysningar, innehåll, programvara eller dokumentation ska användaren som eget skydd mot och undvikande av virus vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och virusscanning på Carglass® webbplats. Nerladdning av upplysningar, innehåll, programvara och dokumentation sker på användarens egen risk.

Rätt som ska användas, laga domstol

Svensk rätt gäller med uteslutande av FN:s köprätt. Laga rätt är Stockholm om användaren är affärsman i handelslagens mening.

Cookies